2014 -2019 MİSYON VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ

MİSYON


Ekolojik, demokratik ve cinsiyet özgürlükçü yönetim anlayışı ile tarihi-kültürel ve doğal zenginlikleri korunmuş bir ilçe yaratmak.

VİZYON

Dicle’nin kültürel-tarihi ve doğal varlıkları üzerinde yükselen, yerel değerleri evrenselleştiren ve evrensel değerleri kente katabilen ,eşitlikçi seffaf ve halkla beraber çalışan bir belediye anlayışını yaratmak.

TEMEL DEĞERLER

1.  KURUMSAL DEĞERLER VE İLKELER
  ilçe  yönetiminde dürüstlük,  şeffaflık ve demokratik katılımcılık
  Sunulan hizmetlerin her aşamasında hesap verebilirlik
  Hizmette güler yüzlülük
  Hizmette yerindenliği ön plana çıkarma, kararların halka en yakın yerde alma
  Hizmet sunumunda bilgi ve teknoloji kullanımı
  İlçede yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkilerin öngörülebilmesi ve göz önünde bulundurulması
  Hizmet sunumunda adil dağılım
  Hizmet sunumunda cinsiyet eşitlikçi yaklaşım ve politikaların benimsenmesi
  Kamu yararı adına kurumsal kararlılık
  Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçilikçi yöntemler
  Kaynakların etkin, verimli ve amacına dönük kullanılması
  Sorunlar yaşanmadan riskler öngörülerek tedbir alma

2.  ÇALIŞANLAR ARASINDA
  Kurumu bütün değerleriyle birlikte içselleştirme
  Başarma umudunun ve başarıya olan inancın her bir çalışanda hakim olması
  Ekip ruhunu benimseme
  Bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılarak kuruma kazandırılması
  Ekip arkadaşını moral ve motivasyon anlamında destekleme
  Birbirinden öğrenme anlayışının geliştirilmesi
  Farklı düşüncelere saygı gösterme ve bu düşünceleri dikkate alma
  Sorumluluğu paylaşma bilinci
 

  Dış taleplere ve değişimlere karşı ortak hareket edebilme bilincinin geliştirilmesi ve

  bireysel reaksiyonlardan kaçınma
  Başkalarının çalışma ortamını bozucu veya rahatsız edici davranışlardan kaçınılması
  Farklı disiplinlerden ve kültürlerden gelecek kişilerle çalışabilme
  Emeğiyle değer yaratma


3.YÖNETİCİLER İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA
  İnsan onuru ve haysiyeti açısından herkes eşittir, hiçbiri diğerinden üstün değildir.
  Görev ve sorumluluk onurdur.
  Çalışanların meslekî ve bireysel gelişimini destekleme
  Çalışanların motivasyonunu arttırma
  Çalışanların başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması
  Çalışanların kapasitelerine göre yetki ve sorumluluk paylaşımını sağlama
  Çalışanları karar alma süreçlerine demokratik ve aktif bir ortamda dâhil etme
  İş koşullarını iyileştirme
  Çalışanların yeteneklerini ortaya çıkarma ve bireysel yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlama
  Çalışanların birbiriyle uyumlu bir şekilde takım halinde çalışmalarını sağlama
  Yöneticilerin işlerini devredebileceği çalışanları yetiştirmeleri
  Çalışanların kurumu ve yaptığı işleri sahiplenmesi


4.KURUM İLE DIŞ ÇEVRE (KENT, KENTLİ, STÖ’LER VE DİĞER KAMU KURULUŞLARI) ARASINDA
 

İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, ayırt edici kültürel kimliklerine, değerlerine ve inançlarına saygı
Dezavantajlı kesimlerin ve bu kişilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerin pozitif ayrımcılık ilkesi kapsamında değerlendirilmesi
İlçe  aktörleriyle sağlıklı ve etkin bir iletişim
İlçedeki  diğer (kamu, sivil veya özel sektör) aktörlerle, özellikle ilçe belediyeleri ile koordinasyonun bütün çalışmalarda gözetilmesi